Tính Năng Đoạt Bảo

Dũng sĩ thân mến!

Để nâng cấp sức mạnh cũng như sự chống chịu của nhân vật. Các dũng sĩ cần nâng cấp tiến giới trang bị. Tính năng Đoạt Bảo sẽ đem lại những nguyên liệu để chư vị dũng sĩ có thể dễ dàng nhận được nhiều vật phẩm cần thiết

Khi các dũng sĩ tham gia đoạt bảo cần phải tiêu diệt toàn bộ 9 người chơi khác đang cản trở con đường đi tới kho báu của mình. Mỗi lần tiêu diệt địch các dũng sĩ sẽ nhận được một số nguyên liệu để tiến giới trang bị. 

Sau khi tiêu diệt hết địch trên đường các dũng sĩ có thể nhận được kho báu của mình.