Hệ thống Bang Hội

Thế giới hỗn loạn! các thế lực bang hội liên tục nổi lên quy tụ quần hùng tam giới, tranh đoạt tài nguyên, thống trị thế giới. Tham gia các thế lực bang hội sẽ mang lại cho bạn nhiều tài nguyên quý giá.Gia nhập, thành lập bang hội
Người chơi đạt cấp 19 có thể thành lập hoặc gia nhập bang hội.
Thành lập bang hội sẽ tiêu hao 300 xu.
Cơ cấu bang hội
Bang hội có 1 bang chủ và tối đa 2 bang phó. 
Bang chủ có quyến quyết định tất cả. Bang phó có quyền phê duyệt thành viên gia nhập, trục xuất thành viên ra khỏi bang, báo danh Đoạt bảo chiến.
Số lượng thành viên bang phụ thuộc vào cấp của bang.
Thăng cấp bang hội
Thành viên bang tham gia các hoạt động bang hội sẽ nhận được điểm kinh nghiệm thăng cấp bang hội.
Cấp bang hội càng cao phúc lợi thành viên nhận hàng ngày càng nhiều.
Bang hội đạt cấp độ nhất định sẽ mở ra các tính năng cao cấp: Kỹ năng bang và Đoạt bảo chiến.
Cống hiến
Thành viên bang tham gia các hoạt động bang hội ngoài nhận được kinh nghiệm bang còn nhận được điểm cống hiến
Cống hiến bang được dùng để thăng cấp kỹ năng bang hoặc đổi trang bị tím, cam, võ tướng cam trong Shop bang.
Phúc lợi bang
Gia nhập bang hội hàng ngày thành viên bang sẽ nhận được phúc lợi. Phúc lợi phụ thuộc vào cấp độ bang.


   

 

Tế Bái
Mỗi ngày thành viên bang có thể đem cống phẩm cống hiến nhằm đúc kiếm tiêu diệt ma vương. mỗi ngày có thể tế bái 1 lần
Cống phẩm càng cao cấp cống hiến cá nhân và kinh nghiệm bang nhận được càng cao.


   

 


Shop bang hội
Trong shop bang hội, bang viên có thể dùng điểm cống hiến của mình để đổi các trang bị tím (yêu cầu bang cấp 2), trang bị cam (yêu cầu bang cấp 3),  hoặc võ tướng cam (yêu cầu bang cấp 3).
Số lần đổi trong ngày mỗi loại bị giới hạn, 0h00 sẽ làm mới số lần đổi.


 

Kỹ năng bang
Bang hội đạt cấp nhất định sẽ mở Kỹ năng bang, thành viên sử dụng điểm cống hiến cá nhân để tăng cấp kỹ năng, nâng cao chiến lực. thuộc tính kỹ năng bang sẽ được cộng cho tất cả các tướng lên trận.