Video Trailer

Nâng cấp trang bị đỏ

Thứ 5 ngày 14/06/2018

- Chỉ trang bị cam lấp lánh mới có thể nâng cấp lên trang bị đỏ

- Trang bị cần thỏa mãn yêu cầu về cấp cường hóa mới có thể nâng cấp lên đỏ

- Nguyên liệu dùng để nâng cấp trang bị lên đỏ có thể nhận được ở phụ bản địa ngục

- Mỗi ngày có thể nhận 3 rương thưởng nguyên liệu nâng cấp trang bị đỏ và 1 rương thông quan ở phụ bản địa ngục

- Giao diện nâng cấp trang bị đỏ các bạn vào tăng lực > nâng cấp trạng bị > tiến giới

- Chi tiết yêu cầu nguyên liệu theo các cấp tiến giới