Tải trên Google Play Tải trên Apple Store
Trailer
5.000Lượt

Mốc 5.000

 • Vàng x5.000
 • Thể Lực x10
 • Đột Phá Đơn x5
 • Rương Vàng x1
10.000Lượt

Mốc 10.000

 • Vàng x10.000
 • Thể Lực x20
 • Đột Phá Đơn x15
 • Rương Vàng x2
20.000Lượt

Mốc 20.000

 • Vàng x15.000
 • Thể Lực x50
 • Rương Vàng x2
 • EXP Đại x5
50.000Lượt

Mốc 50.000

 • Vàng x30.000
 • Đột Phá Đơn x100
 • EXP Đại x5
 • Chìa Vàng x5
Share ngay! 48 người đã Share